Pro základní funkčnost, zpříjemnění používání webu, analytické účely a v případě udělení souhlasu také pro účely cílení reklamy využíváme soubory cookies. Nastavení vlastních preferencí cookies můžete kdykoli upravit odkazem ve spodní části stránek.

KONTAKTUJTE NÁS

NIDAS s. r. o.
Kozlovská 192/6, 750 02, Přerov
tel: +420 777 400 698
info(a)iprodukt.cz

OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní podmínky

 

 

I. Základní ustanovení

 

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího (dále jen „Kupující“) v rámci smluvních vztahů uzavřených prostřednictvím internetového obchodu  www.iprodukt.cz.

 

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.


Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím, nebo s ním jinak jedná.


Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně
za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Podnikatelem se pro účely VOP rozumí ten, kdo jedná v souladu s předchozí větou v rámci své podnikatelské činnosti. Uvede-li Kupující v objednávce své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že pro něj platí pravidla uvedená ve VOP pro podnikatele.


Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se před uzavřením smlouvy seznámil s těmito VOP včetně Reklamačního řádu,
a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou podnikatel anebo právnická osoba, řídí se vztahy, které nejsou upraveny jinak, obchodní zákoníkem (č. 513/1991 Sb.), v platném znění.

Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu www.iprodukt.cz je NIDAS s. r. o.. IČO 06809677, se sídlem Kozlovská 6, 750 02 Přerov. NIDAS s. r. o. je právnická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní či jiné podnikatelské činnosti.


Místem plnění ze všech smluvních vztahů je Kozlovská 6, 750 02 Přerov. V případě osobního odběru je odběrné místo prodávajícího místo uvedené kupujícím v objednávce.

 

II. Uživatelský účet

 

Na základě registrace Kupujícího provedené na webové stránce www.iprodukt.cz může Kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní a provádět zde objednávání zboží (dále jen „Uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může Kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je Kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v Uživatelském účtu je Kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Kupujícím v Uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho Uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany Kupujícího.

Kupující není oprávněn umožnit využívání Uživatelského účtu třetím osobám.

Prodávající může zrušit Uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Kupující svůj uživatelský účet déle než jeden rok nevyužívá,
či v případě, kdy Kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně VOS).

Kupující bere na vědomí, že Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového
a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

III. Kupní smlouva

 

1. Uzavření smlouvy

V případě internetového obchodu dochází k uzavření kupní smlouvy v okamžiku, kdy je na webu provozovaným prodávajícím požadované plnění (zboží, službu) vloženo do elektronického nákupního košíku. Než Kupující závazně potvrdí objednávku, má Kupující právo měnit jak požadované plnění, dopravu i způsob úhrady, tedy zkontrolovat všechny údaje, které do objednávky vložil.

Kupní smlouva vniká odesláním objednávky Kupujícím po zvolení dopravy a způsobu úhrady a přijetím objednávky prodávajícím (za případné chyby při přenosu dat prodávající nenese odpovědnost). Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány
za správné.  V opačném případě bude prodávající Kupujícího kontaktovat s jiným sdělením. Jiným sdělením se rozumí:

a) odmítnutí objednávky (např. při nedostupnosti zboží, chybně uvedené ceny zboží apod.);

b) informace o dočasné nedostupnosti zboží bez uvedení přesného termínu jeho dodání a s nabídkou, zda Kupující má přesto zájem na uzavření kupní smlouvy. Kupní smlouva je uzavřená v okamžiku doručení potvrzení nabídky objednatelem zpět prodávajícímu např. emailovou zprávou.

Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou (akceptace), a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“). Přílohou tohoto potvrzení je aktuální znění VOP včetně Reklamačního řádu internetového obchodu www.iprodukt.cz.

Kupující má jedinou možnost zrušit (odvolat) nebo změnit svoji objednávku, bez jakýchkoliv sankcí, jestliže zrušení nebo změna objednávky dojde prodávajícímu dříve, než prodávající odešle Kupujícímu akceptaci (přijetí) objednávky či ještě nedošlo k expedici zboží. Tuto skutečnost je Kupující povinen podávajícímu oznámit e-mailem nebo telefonicky na uvedeném telefonním čísle na webových stránkách v záložce Kontakty.

Veškeré objednávky učiněné prostřednictvím internetového obchodu jsou považovány za oboustranně závazné a okamžikem uzavření kupní smlouvy mezi Kupujícím a prodávajícím jsou smluvní strany takovou smlouvou vázány a vznikají jim vzájemná práva a povinnosti vyplývající z této kupní smlouvy. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů, není-li ve VOP uvedeno jinak.

 

2. Dodání předmětu koupě

Kupní smlouvou se prodávající zavazuje, že Kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a Kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu.

Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo k věci, a proto se Kupující stane vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny.

Prodávající Kupujícímu odevzdá věc, jakož i doklady, které se k věci vztahují, a umožní Kupujícímu nabýt vlastnického práva k věci v souladu se smlouvou.

Má-li prodávající věc odeslat, odevzdá věc Kupujícímu předáním prvnímu dopravci k přepravě pro Kupujícího a umožní Kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci, prodávající odevzdá Kupujícímu – spotřebiteli až, jakmile mu věc předá dopravce.

Dodá-li prodávající větší množství věcí, než bylo ujednáno, je kupní smlouva uzavřena i na přebytečné množství, ledaže je Kupující bez zbytečného odkladu odmítl.

Prodávající odevzdá Kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení.

Není-li ujednáno, jak má být věc zabalena, zabalí prodávající věc podle zvyklostí; nejsou-li, pak způsobem potřebným pro uchování věci a její ochranu. Stejným způsobem opatří věc pro přepravu.

 

3.  Odpovědnost za vady

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 OZ) a jsou součástí Reklamačního řádu.

 

4. Záruka za jakost

Prodávající zaručuje, že bude věc po určitou dobu způsobilá pro obvyklý úče,l nebo že si zachová vlastnosti pro tuto věc obvyklé. Kupující je oprávněn uplatnit práva z vady, které se vyskytnou v době 24 měsíců od převzetí zboží. To se však netýká:

- u baterií, kde je záruční doba 6 měsíců;
- u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána;
- na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním;
- u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím; nebo
- vyplývá-li to z povahy věci.

Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil. Kupující nemá práva ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího vnější událost.

Neoznámil-li Kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, právo z vadného plnění mu nenáleží. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po převzetí věci.

Vady způsobené přepravou je Kupující povinen reklamovat u přepravce ihned po převzetí (a v souladu s jeho reklamačními podmínkami) a o této skutečnosti je povinen vyrozumět prodávajícího (viz Reklamační řád).

 

5. Podstatné porušení smlouvy

Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Kupující právo

a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo      
na bezplatné odstranění vady;
b) na odstranění vady opravou věci;
c) na přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
d) odstoupit od smlouvy.

Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Kupujícímu, že vady neodstraní, může Kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li si Kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy – viz níže.

 

6. Nepodstatné porušení smlouvy

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

Dokud Kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny, nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci, nebo dodáním nové věci.

Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může Kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu prodávající.

Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od smlouvy odstoupit.

 

IV. Cena

 

Všechny ceny jsou smluvní. Na webových stránkách www.iproduktukt.cz jsou vždy aktuální a platné ceny v daném okamžiku. Ceny uvedené u jednolivých produktů jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit. Toto se však netýká případných poplatků za dopravné, balné, dobírečné a nákladů na komunikace prostředky na dálku, které jsou uváděny až v rámci tzv. nákupního košíku a jejich výše se odvíjí od volby Kupujícího.

Kupující však bere na vědomí, že konečné ceny u produktů jsou uváděny po zaokrouhlení na celé koruny v souladu s příslušnými právními předpisy, ve  specifických situacích tedy může v konečném součtu všech zaokrouhlených produktech dojít k nepatrné odchylce od takto uvedené kupní ceny, toto je dáno právě v důsledku zaokrouhlením na celé koruny. Podrobný rozpis kupní ceny, vč. haléřů, je vždy uveden v košíku Kupujícího.

Akční ceny platí do vyprodání zásob akčního zboží nebo po dobu časově určenou.

Ceny jednotlivých druhů doprav a způsobů úhrad jsou uvedeny v sekci Doprava a platba.

 

V. Platební podmínky

 

Prodávající akceptuje měnu Českou korunu (CZK) a následující platební podmínky:

a)    platba předem bankovním převodem;

b)    platba v hotovosti či platební kartou při odběru zboží (vybraná místa pro osobní odběr);

c)    platba přes internetové rozhraní banky;

d)     na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od zákazníka přepravce – Kupující hradí navíc tzv. dobírečné);

Cena přepravy se řídí dle ceníku prodávajícího aktuálního v den objednávky a je vyznačena v objednávce.

V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží.

V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do pěti dnů od uzavření kupní smlouvy. Kupující je povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby a jeho závazek uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. Zboží bude Kupujícímu doručeno bez zbytečného odkladu po připsání kupní ceny na jeho bankovní účet.

V případě objednávky v hodnotě vyšší než 1 500,- Kč je dopravné zdarma při využití platby předem na běžný účet, platbou kartou v internetovém rozhraní banky či platbou prostřednictvím dobírky. Pokud však Kupující odstoupí od smlouvy do 14 dnů, tedy vrátí celou objednávku, nebo pouze část objednávky, čímž se její hodnota sníží pod 1 500,- Kč, bude mu vrácena částka ponížená o náklady na dopravu, jím v objednávce zvolené, dle platného ceníku dopravy uvedeného na webových stránkách www.iprodukt.cz.

Doprava zdarma může být nastavena také jako marketingová akce (Kupující je vždy o marketingové akci předem informován na webových stránkách www.iprodukt.cz). Při využití způsobu dopravy prostřednictvím dobírky bude účtován pouze příplatek za tuto nadstandardní službu. V případě marketingové akce Doprava zdarma, není možné volit dopravce. Výběr dopravní společnosti provádí prodávající.

Pokud je zboží objednané na dobírku, prodávající jej odešle a Kupující si zásilku nepřevezme, naúčtuje mu Prodávající storno poplatek v ceně zvoleného dopravného uvedeného v objednávce. Objednávku může Kupující bezplatně zrušit, ale pouze před jejím odesláním.

Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím Kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí ve vlastnictví prodávajícího, avšak nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží Kupujícím.

Prodávající na základě kupní smlouvy vystaví kupujícímu daňový doklad (fakturu) v elektronické podobě. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad (fakturu) vystaví prodávající Kupujícímu v momentě odeslání objednávky Kupujícím.

 

VI. Dodací podmínky

 

Platné způsoby dopravy jsou uvedeny v sekci Doprava a platba.

 

1. Způsob dodání

 

Prodávající zajišťuje či zprostředkovává následující způsoby dodání:


Česká pošta

Při doručení Českou poštou si můžete vybrat, zda využijete zaslání prostřednictvím:


Doporučená zásilka - doručení obvykle do 2-5 pracovních dní od přijetí platby

Zásilkovna
Zboží je možné vyzvednout na odběrném místě Záslikovny. K vyzvednutí je zboží zpravidla hned následující pracovní den po odeslání ze skladu.

Jednotlivé způsoby dopravy jsou nabízeny dle aktuální dostupnosti jednotlivých produktů a s ohledem na provozní  možnosti Prodávajícího. Objednávky jsou expedovány v co nejkratším termínu. V případě zásahu vyšší moci či výpadku informačního systému Prodávající nenese zodpovědnost za opožděné dodání zboží.

 

2. Ostatní podmínky

Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav a vizuální nepoškozenost zásilky (počet balíků, neporušenost pásky, poškození krabice).  Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvu tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku Kupující od přepravce převezme, je nutné s dopravcem sepsat škodní protokol. Neúplnou, nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu info@iprodukt.cz,  jehož součástí bude i sepsaný škodní protokol, popř. jej zaslat poštou na korespondenční adresu Prodávajícího. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje Kupujícího práva věc reklamovat, dává však Prodávajícímu možnost prokázat,  že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

 

VII. Provozní doba

 

Objednávky přes internetový obchod www.iprodukt.cz je možné provádět 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. V případě výpadku informačního systému nebo zásahu vyšší moci nenese provozovatel odpovědnost za nedodržení provozní doby.

 

 

VIII. Odstoupení od smlouvy

 

1. Odstoupení od smlouvy spotřebitelem

Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne převzetí zboží. Prodávající umožňuje spotřebiteli odstoupit prostřednictvím vyplněného vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy zveřejněného na internetových stránkách www.iprodukt.cz (ke stažení zde) a jeho odeslání společně se zbožím na adresu NIDAS s. r. o., Kozlovská 6, 750 02 Přerov.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy zboží, které obdržel od prodávajícího, a to na své náklady.

Zboží by měl spotřebitel vrátit úplné, tj. včetně veškerého dodaného příslušenství, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal.

Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené Kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči Kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, peněžní prostředky převodem na bankovní účet. Prodávající však není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží odeslal. Jestliže spotřebitel zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží

 

2. Odstoupení v ostatních případech

Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,

 1. došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci;
 2. použil-li Kupující věc ještě před objevením vady;
 3. nezpůsobil-li Kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím; nebo
 4. prodal-li Kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí Kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

Neoznámil-li Kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

 

IX. Záruční podmínky

 

Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem prodávajícího a příslušnými právními předpisy ČR. Jako záruční list obvykle slouží doklad o zakoupení (podrobnosti viz Reklamační řád).

 

 

X. Ochrana osobních údajů

 

9.1 Prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího. Více informací k takovému zpracování najdete zde.

 

9.2 Prodávající za účelem doručení zboží poskytuje nutné dodací údaje objednatele (jméno, příjmení, adresa, popřípadě telefon a e-mail) přímo přepravní společnosti dle vybraného způsobu doručení objednatelem.

 

9.3 Používáním tohoto webu může docházet k ukládání Vašich osobních údajů námi nebo třetími stranami, mezi které patří Smartsupp.com, s.r.o., DIČ CZ03668681.

 

XI. Bezpečnost

 

Při platbě platebními kartami se nemusíte bát zneužití. Využíváme prověřenou platební bránu s protokolem 3-D secure, podporovaným karetními asociacemi.

Všechny interní informace (hesla, jména, operace) se šifrují. Pro zvýšení rychlosti nešifrujeme obecné informace (informace o jednotlivých položkách zboží).

 

XII. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

 

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu Kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu Kupujícího.

Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač Kupujícího, může Kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 

XIII. Závěrečná ujednání

 

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě kupní smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná. Kupní smlouva je rovněž uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu Kupujícího překlad smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 20. 5. 2018.

Děkujeme Vám za čas, který jste strávili přečtením obchodních podmínek.

 

Váš iProdukt.cz


Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování NIDAS s. r. o., Kozlovská 6, 750 02 Přerov, adresa elektronické pošty info@iprodukt.cz, telefon +420 777 400 698.

Reklamační řád

 

I. Všeobecná ustanovení

Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek prodávajícího internetového obchodu www.iprodukt.cz zastoupeném společností NIDAS s. r. o., IČO 06809677, se sídlem Kozlovská 6, 750 02 Přerov zapsaného v obchodním rejstříku pod spisovou značkou C73392 vedenou u Krajského soudu v Ostravě (dále jen „prodávající“, a popisuje postup, jakým způsobem přistupovat k reklamaci zboží pořízeného od prodávajícího.


Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen „VOP“) ještě před objednáním zboží. Zároveň Kupující bere na vědomí, že je povinen poskytnout prodávajícímu potřebnou součinnost nezbytnou pro vyřízení reklamace, v opačném případě se lhůty adekvátně prodlužují o čas, ve kterém Kupující neposkytl požadovanou součinnost.

Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od prodávajícího kupující souhlasí s tímto Reklamačním řádem.

Definice pojmů obsažené v tomto Reklamačním řádu mají přednost před definicemi ve VOP. Pokud tento Reklamační řád pojem nedefinuje, chápe se ve významu, v jakém je definován ve VOP. Pokud není definován ani tam, chápe se ve významu, v jakém jej užívají právní předpisy.

V případě uplatnění servisu v rámci zakoupené či smluvené služby se tento servisní zásah řídí výhradně podmínkami dané služby.


II. Záruka za jakost

Jako doklad o záruce vystavuje prodávající ke každému zakoupenému zboží zjednodušený daňový doklad o zakoupení se zákonem uvedenými údaji, které jsou zapotřebí pro uplatnění záruky.

1. Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění

Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění začíná běžet dnem převzetí zboží Kupujícím,
tj. dnem uvedeném na dokladu o zakoupení či na záručním listě. Lhůta je:

 • u nového (včetně rozbaleného) zboží 24 měsíců;
 • u zánovního zboží 21 měsíců (zánovním zbožím se rozumí užívané zboží, které následně prošlo kontrolou našich odborníků a které je takto označeno);
 • u zboží použitého 12 měsíců (použitým zbožím se rozumí takto označené zboží, které je použité či servisované bez vady, přičemž kompletnost balení nebrání plnému užívání výrobku).

Pro Kupujícího-podnikatele činí záruční doba dvanáct měsíců.

Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruka za jakost, zaniknou, nebyla-li uplatněna v uvedené době.

V případě vyřízení reklamace formou výměny zboží neběží nová lhůta, rozhodující je lhůta začínající běžet dnem převzetí zboží Kupujícím.

2. Jakost při převzetí

Prodávající odpovídá Kupujícímu, že věc při odeslání prodávajícím čí převzetí Kupujícím nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal,

 • věc má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné.
 • věc se hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí, nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá.
 • věc je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti.
 • věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 

III. Záruční podmínky

1. Kontrola zboží při převzetí

Kupující při převzetí od přepravce řádně a pečlivě zkontroluje stav zásilky (zejména počet balíků, neporušenost či poškození obalu) podle přepravního listu.

Kupující dále v den převzetí zkontroluje kompletnost zboží, tj. balení obsahuje vše, co obsahovat má.

Veškeré nesrovnalosti je třeba prodávajícímu nahlásit. Při převzetí od přepravce je vyznačit v předávacím protokolu přepravce nebo Kupující může převzetí zásilky odmítnout, o těchto krocích zároveň informuje prodávajícího prostřednictvím e-mailu info@iprodukt.cz. Dále prodávající v případě převzetí od přepravce doporučuje přiložit fotodokumentaci poškození a obalu.

Těmito ujednáními není dotčena zákonná lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje Kupujícího práva věc reklamovat, dává však prodejci možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

 

2. Uplatnění reklamace

Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učinit tak může písemně nebo elektronicky po vyplnění vzorového formuláře (ke stažení zde) pro uplatnění reklamace, umístěného na www.iprodukt.cz a zasláním reklamovaného zboží na adresu: NIDAS s. r. o., Kozlovská 6, 750 02 Přerov.

Při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady je Kupující povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo (způsob vyřízení reklamace) si zvolil. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.

Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.

Reklamaci kupujícího, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s Kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má Kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.


Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy. Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace
do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl Kupující povinen si věc vyzvednout.
Prodávající se zavazuje o vyřízení reklamace kupujícího informovat e-mailovou zprávou.
U oprávněné reklamace náleží kupujícímu spotřebiteli náhrada účelně vynaložených nákladů.


3. Kompatibilita

Prodejce negarantuje plnou kompatibilitu prodaných součástí s jinými, prodávajícím, výrobcem či dodavatelem neschválenými, součástmi, ani se softwarovými aplikacemi, jejichž funkčnost nebyla Kupujícím výslovně požadována v písemné objednávce, ledaže je taková kompatibilita u podobného zboží obvyklá a nebylo-li prodávajícím u zboží výslovně uvedeno, že je dané zboží kompatibilní pouze s uvedeným seznamem či není kompatibilní pouze s uvedeným seznamem.

Komparativa platí obdobně i pro software a jeho jednotlivé verze. Dále platí, že pokud byla kompatibilita určitých verzí softwaru deklarována, neplatí totéž automaticky pro jejich následující a stejně tak pro předcházející verze těchto softwarů.

 

4. Výluky

Porušením ochranné či informativní nálepky, nebo sériového čísla se Kupující vystavuje riziku zamítnutí reklamace, ledaže k poškození dojde při obvyklém používání. Sériová čísla jsou nedílnou součástí zboží a nijak neomezují právo zákazníka zboží užívat a manipulovat s ním v plném rozsahu toho, k čemu je zboží určeno.

Záruka se dále nevztahuje na poškození vzniklá ( pokud se jedná o činnost, která není činností obvyklou či zakázanou v přiloženém návodu k použití):

 1. mechanickým poškozením zboží,
 2. používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo prodejcem určeno,
 3. neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží,
 4. poškozením zboží či jeho části počítačovým virem apod.,
 5. poškozením způsobeným nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami,
 6. provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů,
 7. zboží, které bylo upravováno zákazníkem (ohýbání atd.), vznikla-li vada v důsledku této úpravy,
 8. poškozením přírodními živly nebo vyšší mocí,
 9. použitím nesprávného nebo neoriginálního spotřebního materiálu,
  ani na případné škody v důsledku toho vzniklé, pokud takové použití není obvyklé a přitom nebylo vyloučeno v přiloženém návodu k použití.

Tato omezení neplatí, pokud byly vlastnosti zboží, jež jsou v rozporu s výše uvedenými podmínkami, Kupujícím a prodejcem výslovně dohodnuty.

 

5. Testování závady

Zboží předané k reklamaci bude testováno pouze na závadu uvedenou Kupujícím (v reklamačním formuláři, v přiloženém listě s popisem závady). Pro určení závady doporučuje prodávající písemnou formu, čímž se rozumí také elektronická komunikace.

Bude-li reklamace zamítnuta a v případě, že Kupující bude souhlasit s placenou opravou, bude oprava účtována dle aktuálního platného ceníku daného autorizovaného servisu.

Kupující tímto bere na vědomí, že prodávající neprovádí placené opravy, pouze je zprostředkovává u autorizovaných servisů, případně zajišťuje s nimi komunikaci, dopravu apod. Prodávající zároveň nenese odpovědnost za provedení opravy.

Před provedením placené opravy bude Kupující informován o ceně opravy, jejím rozsahu a době nutné k jejímu provedení. K provedení placené opravy lze přistoupit jen po výslovném souhlasu Kupujícího (resp. na základě uzavřené servisní smlouvy) učiněném po informování dle předchozí věty.

Je-Kupující podnikatel a bude-li reklamace zamítnuta, bere kupující na vědomí, že je prodávající oprávněna přefakturovat kupujícímu náklady autorizovaného servisu za diagnostiku vady a dopravu dle ceníku daného autorizovaného servisu.


6. Odmítnutí přijetí do reklamace

Prodávající má právo odmítnout přijetí zboží do reklamace v případech, kdy reklamované zboží a/nebo jeho součásti jsou znečištěné nebo nesplňují základní předpoklady pro hygienicky bezpečné předání zboží k reklamačnímu řízení.


IV. Vyřízení reklamace

1. Kupující - spotřebitel

V souladu s ustanovením § 2 odstavec 1, písmeno a) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, je spotřebitelem fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Je-li Kupující-spotřebitel, prodávající o reklamaci rozhodne ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady.

Prodávající reklamaci včetně odstranění vady vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Lhůtu 30 dnů je možné po uplatnění reklamace prodloužit po domluvě se spotřebitelem – takové prodloužení nesmí být na dobu neurčitou nebo nepřiměřeně dlouhou. Po uplynutí lhůty resp. prodloužené lhůty se má za to, že vada na věci skutečně existovala a spotřebitel má stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

 

2. Kupující - podnikatel

Pokud je Kupující-podnikatel, prodávající se zavazuje o reklamaci rozhodnout ve lhůtě 40 dnů ode dne uplatnění reklamace. O tomto rozhodnutí bude Kupující podnikatel informován na kontaktní e-mail.


V. Společná ustanovení

O datu a způsobu vyřízení reklamace vydává prodávající Kupujícímu písemné potvrzení, včetně potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, případně odůvodnění zamítnutí reklamace.

Po vyřízení reklamace zároveň prodejce Kupujícího upozorní o ukončení reklamace a to buď telefonicky, SMS, nebo e-mailem. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení automaticky zasláno na uvedenou adresu Kupujícího.

Po vyřízení uznané reklamace opravou nebo výměnou se prodlužuje záruka zařízení o dobu trvání reklamace. Doba trvání reklamace se počítá od dne následujícího po jejím uplatnění do dne, kdy byl kupující o vyřízení informován.

Kupující má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů, spojených s uplatněním oprávněné reklamace. Tyto náklady jsou chápány jako nejmenší nutné. Zejména se jedná o poštovné na zaslání reklamace. O proplacení nákladů je nutné žádat bez zbytečného odkladu nejdéle však do 1 měsíce od konce lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění.

Kupující je povinen zkontrolovat přebírané zboží a jeho soulad s výdejním protokolem reklamace. Kupující dále zkontroluje kompletnost zboží, zejména že balení obsahuje vše, co obsahovat má. K pozdějším námitkám již nebude přihlíženo.

Těmito ujednáními není dotčena zákonná lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění.

Kupující je povinen reklamaci převzít bez zbytečného odkladu do 30 dnů, od ode dne, kdy byl o jejím vyřízení informován, tato lhůta nemůže uplynout dříve než 60 dnů od podání reklamace.

V případě, že reklamace není převzata Kupujícím nejpozději posledním dnem lhůty, bude prodávajícím účtováno po jejím marném uplynutí skladné za uložení zboží ve výši 10,- Kč včetně DPH za každý den prodlení.

VI. Závěrečná ustanovení

Práva kupujícího vyplývající ze zákona nejsou tímto Reklamačním řádem dotčena.

Tento Reklamační řád je platný od 1. 3. 2018. Tento Reklamační řád je k dispozici v sídle nebo jako dokument na www.iprodukt.cz.